LOGGA IN


image

Hållbarhet

Home | Hållbarhet

Vad är utslitna däck?

Utslitna däck har nått slutet av sin produktlivscykel. De är utslitna, spruckna eller sprängda däck som inte kan regummeras och som inte längre är lämpliga för deras avsedda ändamål. Hur utslitna däck hanteras är en fråga som berör oss mycket eftersom vi fokuserar på hållbarhet. Återvinning av utslitna däck leder till minskat avfall. Dessutom är det en värdefull källa till bränsle eller annat material. Eftersom vi är en medvetna däcktillverkare, vill vi förse dig med några riktlinjer för hantering, förvaring, återanvändning och återvinning av utslitna däck.

Hur ska du hantera och förvara utslitna däck?

Förvara däck som nått slutet av sin livslängd på en plats som är skyddad mot regn, eftersom ansamling av regnvatten gynnar myggkläckning inuti däcket.

Av samma anledning ska inte utslitna däck förvaras i våtmarker, floddalar, raviner eller på andra brant sluttande ytor.

Okontrollerad förbränning utomhus är skadlig för miljön var det än sker och det är därför förbjudet i lag på många platser.

Åskledare ska placeras på säkert avstånd från staplade däck.

Försiktighetsåtgärder måste vidtas mot avsiktlig eller oavsiktlig antändning av däckstaplar i förvaringsområdet.

Installera ett lämpligt antal brandbekämpningsenheter. Dessutom kan sand och jord användas för att täcka över brinnande däck. Vatten kan användas för att väta ner obrända däck för att skydda dem mot antändning.

Vi rekommenderar att en lämplig buffertzon upprätthålls i lagringsområdet för att isolera eventuell avsiktlig eller oavsiktlig brand.

Sörj för åtkomst för utryckningsfordon i till alla förvaringsytor för däcken och mellan däckstaplarna.

Sammansättning av utslitna däck

Ett däck består av flera material beroende på den specifika däcktypen. Dessa är

46–48% gummi

25–28% kimrök

10–12% stål

10–12% olja och vulkaniseringsmedel

3–6% syntetiska trådar och textilier

Däckets livscykel

Återanvändning och återvinning av utslitna däck

När ett däck når slutet av sin livslängd ska ett korrekt avfallshanteringssystem användas. Det är viktigt att återanvändning och/eller slutlig kassering sker på ett miljövänligt sunt sätt. Utslitna däck kan kasseras ekologiskt genom att de återvunna materialen används för andra ändamål.

I grunden kan ett utslitet däck delas in i tre produktklasser:
gummigranulat
stålinlägg
syntetiska trådinlägg och textilier

Återvinna genom att förvandla kasserade däck till gummipulver

Återvinningsprocess – pyrolys

Utslitna däck separeras huvudsakligen till olja, kimrök, kolväten och stål i speciella pyrolysanläggningar med hjälp av termisk och kemisk nedbrytning. Komponenterna kan därefter återanvändas eller återvinnas.

Vilka ändamål kan utslitna däck användas till?

Utslitna däck kan bli en billig bränslekälla när de hamnar hos en större bränsleförbrukare, t.ex. ett kraftverk eller en cementfabrik. De kan också enkelt upparbetas för en lång rad byggprojekt.