Att välja ekologiskt jordbruk - Fördelar och nackdelar
World and Machinery

Att välja ekologiskt jordbruk - Fördelar och nackdelar

Lästid (minuter):2

Ekologiskt jordbruk är på väg att bli ett nytt begrepp inom jordbruket. Hur kan ekologiskt jordbruk hjälpa oss när vi tar målmedvetna steg mot en mer hållbar framtid? Och vilka utmaningar innebär det?

Begreppet ekologisk betyder att den kommer från levande materia. I jordbrukssammanhang  avser ekologiskt användning av naturligt förekommande produkter i jordbruksprocesser - även  kallat "ekologiskt jordbruk". Sedan ett tag tillbaka har ekologiskt jordbruk ökat i popularitet  bland många konsumenter, vilket inte är förvånande med tanke på den ökande konsumenttrenden  mot naturliga och hållbara produkter och bort från syntetiska alternativ. Men var kommer det  ekologiska jordbruket ifrån och vilka är fördelarna och nackdelarna med ekologiskt jordbruk? 

Även om det inte formaliserades som ett tillvägagångssätt förrän långt senare har vi odlat mat  med hjälp av ekologiska processer i tusentals år, sedan jordbruksrevolutionen då människan gick  från att vara jägare och samlare till jordbruk och domesticering av djur. De första formaliserade  begreppen för ekologiskt jordbruk uppstod i början av 1900-talet på grund av en våg av  forskning och utveckling av system och processer inom jordbruket. Det var Sir Albert Howard  och en liten grupp andra som var pionjärer inom denna metod. Efter att ha bedrivit jordbruksforskning i Indien observerade Howard de mer hållbara jordbruksmetoder som  användes där och började införa liknande metoder i västvärlden. 

Varför blir ekologiskt jordbruk alltmer populärt inom jordbruksindustrin? På grund av att mindre  hållbara jordbruksmetoder har använts under tidigare år blir experterna alltmer bekymrade över  det krympande antalet återstående skördar som vi har kvar. Det finns nu en branschövergripande  satsning på att försöka bekämpa dessa problem och bevara jordbruket för framtida generationer.  Detta drivs också på av målen att nå netto-noll år 2050. 

Ekologiskt jordbruk anses vara en av de bästa processerna för regenerativt jordbruk eftersom  inga syntetiska eller kemiska komponenter används. I stället använder ekologiska jordbruk  naturliga bekämpningsmedel och biologiska gödningsmedel från växter och återvunnet djuravfall  samt kompost för att främja växternas tillväxt. Kemiska och syntetiska gödselmedel är kända för  att vara skadliga för miljön, särskilt för jordens hälsa. 

Men är ekologiskt jordbruk den bästa vägen framåt? Vilka är fördelarna och nackdelarna? Hur  ser det ekologiska jordbruket ut i framtiden? Nedan går vi igenom några exempel på ekologiskt  jordbruk och sammanfattar de möjliga fördelarna och nackdelarna. 

 

Ekologiskt baserade bekämpningsmedel 

 

Ekologiskt baserade bekämpningsmedel (naturliga bekämpningsmedel) kommer från naturliga  källor i stället för att använda starka kemikalier. Ett exempel är Bacillus Thuringiensis, en  bakterie som lever i jorden och bekämpar larver. Växten pyretrin fungerar också som  insektsbekämpningsmedel. Användningen av ekologiska bekämpningsmedel syftar till att  minimera skadegörelsen från skadedjur samtidigt som man använder naturliga medel för att vara  mer hållbar och miljövänlig. 

 

Biologiska gödselmedel

 

Gödselmedel, naturliga eller syntetiska, förbättrar effektiviteten och tillväxten hos växter och  grödor. De ökar jordens bördighet och kan ersätta kemiska ämnen som absorberas av tidigare  grödor. Jordens fertilitet är den kvalitet i jorden som stöder växternas tillväxt tillsammans med  de mer kritiska faktorerna ljus, fukt och temperatur. 

Ekologiska jordbrukare vill gärna undvika syntetiska gödselmedel eftersom de strävar efter att  skapa en sund och näringsrik jord i en mer hållbar process. Biologiska gödselmedel kan vara  gödsel (djuravfall), kompost (rötat, nedbrutet organiskt material från växtavfall) och animaliska  biprodukter (material från djur som människor inte kan äta). Även om de är utmärkta för  miljöändamål har de potential att vara värd för patogener för människor, till exempel virus,  bakterier, prioner, svampar osv. De är reglerade och måste användas mellan 90 och 120 dagar före skörd av hälso- och säkerhetsskäl. 

För att skapa konstgödsel som används av de flesta jordbrukare krävs det mycket fossila bränslen  och utsläpp av växthusgaser (lustgas, metan etc.), som måste minskas för att nå netto-noll-målen. 

 

Täckgrödor och växtföljd

 

Att plantera täckgrödor är att plantera växter som är mycket gynnsamma för jordens hälsa,  djurlivet och ekosystemet. Grödorna produceras i slutet av en skörd, så vi har perfekta växter  som lockar till sig viktiga naturliga pollinatörer och skapar ett blomstrande ekosystem i stället för  ett tomt, oanvänt, lerigt fält. Denna process bidrar till vatteninfiltration, minskar erosion och  skapar en nyttigare jord för grödor som är redo för nästa skörd. 

Roterande grödor är när vi planterar olika grödor i slutet av en pågående skörd ovanpå den  sameland som används för en annan gröda. Denna typ av förnyelse balanserar de effekter som  olika typer av grödor har på marken. Till exempel tar majs upp mycket kväve från marken, så om  vi skulle plantera bönor härnäst, som tillför kväve tillbaka till marken, skulle det skapa ett mer  harmoniskt förhållande och balans för jordens hälsa. 

 

Fördelar och nackdelar med ekologiskt jordbruk 

 

Här följer en kort sammanfattande lista över fördelar och nackdelar med ekologiskt jordbruk. 

 

Fördelar: 

  • Ekologiskt jordbruk är mer hållbart 
  • Bättre för miljön 
  • Använder färre kemiska bekämpningsmedel 
  • Reducerar jorderosion 
  • Reducerar växthusgaser

 

Nackdelar: 

  • Biogödselmedel har potential att vara värd för mänskliga patogener, måste regleras och kan  endast användas under ett begränsat tidsspann 
  • Mer arbetsintensivt 
  • Dyrare för konsumenten, vilket gör det mindre tillgängligt för vissa
  • Lägre skördar 
  • Det krävs mer planering och effektivare verksamhet för att genomföra det

 

Hur ser framtiden ut för det ekologiska jordbruket? Med växande oro för den värld vi lever i och  för att nå netto-noll-målen kan framtiden vara ekologisk. Men om det är mer arbetsintensivt och  ger lägre skördar kan externa påtryckningar göra att mindre etablerade jordbrukare tvekar att ge  sig på det. I dagsläget kan ekologiskt jordbruk inte konkurrera med det konventionella syntetiska  

stödet för livsmedelsproduktion, trots att det är mycket populärt. Tekniska framsteg på detta  område skulle dock kunna bidra till ökad effektivitet och bättre skördar, särskilt i takt med att  artificiell intelligens och robotteknik börjar bli alltmer populära. Vi går in i detalj på ekologiskt jordbruk i vårt 45 minuter långa avsnitt om globala trender. Du kan se det här.

 
 
Share
Var den första som får reda på nyheter inom din industri!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om BKT-universumet, inklusive exklusiva nyheter, trendiga produkter och BKT-historier.
Hitta ditt däck