MEDDELANDE OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER FÖR WEBBPLATSANVÄNDARE

 

I enlighet med gällande lag (art. 13 i den allmänna dataskyddsförordningen, nedan även GDPR), får användare som besöker webbplatsen information om behandlingen av deras uppgifter.

 

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH HUR KONTAKTAR MAN DEM?

Personuppgiftsansvarig är Balkrishna Industries Limited, BKT HOUSE, C/15, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, Indien. Företaget kan kontaktas per e-post på asia@bkt-tires.com.

 

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS

 

De uppgifter som behandlas är navigationsdata och de data som tillhandahålls spontant av användaren.

 

Uppgifter om surfning

De IT-system och programvaruförfaranden som ansvarar för driften av denna webbplats samlar under sin normala drift in vissa personuppgifter, vars överföring är implicit i användningen av internetkommunikationsprotokoll.

Det är inte information som samlas in för att kopplas till specifika registrerade personer, men genom sin natur kan den möjliggöra identifiering av användare genom behandling och koppling till uppgifter som innehas av tredje part.

Denna kategori av uppgifter omfattar IP-adresser eller domännamn för de datorer som används av användare som ansluter till webbplatsen, URI-adresser (Uniform Resource Identifier) för de resurser som begärs, tidpunkten för begäran, den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på den fil som erhålls som svar, den numeriska kod som anger status för det svar som ges av servern (lyckades, fel etc.) och andra parametrar som rör användarens operativsystem och IT-miljö.

 

Cookies och andra spårningssystem

 

När det gäller cookies hänvisar vi till informationen i meddelandet om cookies som kan nås via en länk i sidfoten på webbplatsen.

 

Uppgifter som tillhandahålls direkt av användaren

 

Denna kategori omfattar alla personuppgifter som användaren lämnar frivilligt (t.ex. när information begärs genom att skriva till e-postadresser som anges på webbplatsen).

 

FÖR VILKA ÄNDAMÅL SKER INSAMLINGEN OCH VILKEN ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR INSAMLINGEN?

 

Navigationsdata

 

Navigationsdata används för att samla in statistisk information om användningen av webbplatsen, för säkerhetsändamål och för att kontrollera att webbplatsen fungerar korrekt och kan användas för att fastställa ansvar i händelse av IT-brott som skadar webbplatsen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av sådana data är det berättigade intresset och, när det gäller förfrågningar från myndigheterna, den rättsliga skyldigheten.

 

Cookies och andra spårningssystem

 

När det gäller cookies hänvisar vi till informationen i meddelandet om cookies som kan nås via en länk i sidfoten på webbplatsen.

 

Uppgifter som tillhandahålls direkt av användaren

De personuppgifter som användaren frivilligt lämnar när denne kontaktar den personuppgiftsansvariga används endast för att följa upp eventuella förfrågningar som görs.

Den rättsliga grunden för behandlingen av sådana uppgifter är därför genomförandet av åtgärder före avtalstillfället och de skyldigheter som följer av avtalet.

Om det är nödvändigt kan uppgifterna också användas med hänsyn till den personuppgiftsansvarigas berättigade intresse av att vidta försvarsåtgärder eller genomdriva eller försvara en rättighet i domstol.

 

HUR BEHANDLAS UPPGIFTERNA?

Uppgifterna samlas in med hjälp av IT-verktyg. Adekvata säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra förlust av uppgifter, olaglig eller felaktig användning och obehörig åtkomst.

 

Överföring av uppgifter till utlandet

Webbhotellstjänsten innebär inte någon överföring av uppgifter utanför EU, men den personuppgiftsansvariga kommer att behandla uppgifter utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med artikel 3 i GDPR.

Uppgifterna för e-posttjänsten kommer att överföras utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Uppgifterna kommer fortfarande att överföras till länder utanför EU i avsaknad av beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen, men överföringen kommer att åtföljas av lämpliga skyddsåtgärder; standardavtalsklausuler, i synnerhet, kommer att användas med ytterligare avtalsåtgärder.

 

Lagringsperiod

Surfuppgifterna lagras inte längre än 7 dagar innan de raderas, såvida de inte behövs för brottsutredningar av den rättsliga myndigheten. 

Uppgifter som lämnas direkt av användaren lagras under den tid som är absolut nödvändig för att följa upp begäran och raderas därefter, utan att det påverkar eventuella försvarsbehov (som kan göra det nödvändigt att lagra uppgifterna längre).

 

VAD HÄNDER OM UPPGIFTERNA INTE LÄMNAS UT?

 

Med undantag för navigationsdata som är nödvändiga för att implementera IT- och onlineprotokoll, är användarnas överlämnande av data på de olika sätt som görs tillgängliga gratis och valfritt.

Om uppgifterna inte överförs kommer det dock att bli omöjligt att gå vidare med de ansökningar som har vidarebefordrats eller som användaren har för avsikt att vidarebefordra.

VILKA KAN SE UPPGIFTERNA?

Uppgifterna kommer att behandlas av medarbetare hos den personuppgiftsansvariga som är behöriga att behandla dem.

Uppgifterna behandlas också av företaget inom BKT Europe Srl Group när det gäller aktiviteter som utförs i relation till administrationen av webbplatsen, som övervakare av behandlingen, på uppdrag av Personuppgiftsansvarig.

Uppgifterna kan ses av behöriga myndigheter i händelse av specifika förfrågningar som den registeransvarige enligt lag är skyldig att uppfylla, av konsulter eller av företag som tillhandahåller IT-försörjning och stödtjänster för den verksamhet som bedrivs på den registeransvariges vägnar och av konsulter för att hantera tvister och för juridisk hjälp i händelse av eventuella tvister som gör deras inblandning nödvändig.

Observera att vissa av de angivna personerna fungerar som personuppgiftsbiträden och att kommunikation till dem som fungerar som oberoende personuppgiftsansvariga utförs eftersom det föreskrivs av rättsliga skyldigheter eller är nödvändigt för att uppfylla de skyldigheter som följer av avtalsförhållandet eller den personuppgiftsansvarigas berättigade intresse av att upprätthålla säkerheten i IT-systemen med underhållsarbete av kompetent personal och att anta försvarsinitiativ genom juridiska konsulter.

Den registrerade kan begära en detaljerad förteckning över mottagare av uppgifter från den personuppgiftsansvariga, i den utsträckning som de kan identifieras specifikt.

Kommunikationen är under alla omständigheter begränsad till de kategorier av uppgifter vars överföring är nödvändig för att genomföra den verksamhet och de syften som eftersträvas.

 

VILKA RÄTTIGHETER HAR DEN REGISTRERADE?

 

Lagen erkänner den registrerades rätt att be den personuppgiftsansvariga om tillgång till personuppgifterna och rättelse eller radering eller begränsning av behandlingen av dem eller att invända mot behandlingen, samt rätten till dataportabilitet.

 

Den registrerade kan hävda sina rättigheter när som helst, utan formaliteter, genom att kontakta den personuppgiftsansvariga via e-postadressen privacy@bkt-tires.com

 

Nedan följer en redogörelse för de rättigheter som erkänns enligt gällande lag om skydd av personuppgifter.

  • Rätten till tillgång, dvs. rätten att av den registeransvarige få bekräftelse på att behandling av personuppgifter som rör dem pågår eller inte pågår och, om så är fallet, att få tillgång till personuppgifter och följande information: a) syftet med behandlingen, b) de aktuella kategorierna av personuppgifter, c) de mottagare eller de kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt om mottagarna finns i andra länder eller internationella organisationer, d) om möjligt, den planerade lagringsperioden för personuppgifterna eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period. e) Förekomsten av den registrerades rätt att begära att den personuppgiftsansvariga korrigerar eller raderar personuppgifter eller att begränsa behandlingen av de personuppgifter som rör dem eller att motsätta sig behandlingen av dessa uppgifter, f) rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, g) om uppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om deras ursprung, h) förekomsten av en automatisk beslutsprocess, inbegripet profilering och, åtminstone i dessa fall, betydande information om den metod som används, samt betydelsen och de förutsedda konsekvenserna av denna behandling för den registrerade. Om personuppgifterna ska överföras till ett annat land eller en internationell organisation har den registrerade rätt att upplysas om att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits beträffande överföringen.
  • Rätten till rättelse, dvs. rätt att av den personuppgiftsansvariga få felaktiga personuppgifter om sig själv rättade utan omotiverat dröjsmål. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen har den registrerade rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, även genom att lämna in ytterligare uppgifter.
  • Rätten till radering, dvs. rätten att av den personuppgiftsansvariga få raderade felaktiga personuppgifter som rör dem utan omotiverat dröjsmål om: a) personuppgifterna inte längre är nödvändiga med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades, b) den registrerade återkallar sitt avtal som ligger till grund för behandlingen och om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, c) den registrerade motsätter sig behandlingen eftersom den är nödvändig för att utföra en offentlig tjänst eller är kopplad till utövandet av offentlig makt med vilken den registeransvarige är investerad eller för att driva ett legitimt intresse och det inte finns någon rådande legitim anledning att fortsätta med behandlingen, eller motsätter sig behandlingen för direktmarknadsföringsändamål, d) personuppgifterna behandlades olagligt, e) personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt lagen i Europeiska unionen eller i den medlemsstat som den personuppgiftsansvariga omfattas av, f) personuppgifterna samlades in i samband med företagets erbjudande av tjänster för information till minderåriga. Begäran om radering kan emellertid inte godtas om behandlingen är nödvändig a) för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, b) för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt lagen i Europeiska unionen eller i den medlemsstat som den registeransvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning mot vilken den registeransvarige har tilldelats befogenheter, c) för ändamål i allmänhetens intresse inom offentlig hälsa och sjukvård, d) i arkiveringssyfte i allmänhetens intresse, till vetenskaplig eller historisk forskning eller för statistiska ändamål och i den mån radering riskerar att göra det omöjligt eller allvarligt begränsa möjligheten att uppnå målen med sådan behandling, eller e) för att styrka, utöva eller försvara en rättighet i domstol.
  • Rätten till begränsning av behandling, dvs. rätten att erhålla att uppgifter behandlas, med undantag för dess bevarande, endast med den registrerades samtycke eller för att styrka, utöva eller försvara en rättighet inför domstol eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk person eller ett företag eller av skäl av relevant allmänt intresse för Europeiska unionen eller en medlemsstat om: a) den registrerade bestrider personuppgifternas exakthet under den tid som den personuppgiftsansvariga behöver för att kontrollera personuppgifternas exakthet, b) behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och istället begär att dess användning begränsas, c) personuppgifterna är nödvändiga för att styrka, utöva eller försvara en rättighet i domstol, även om den personuppgiftsansvariga inte längre behöver dem för behandlingsändamål, d) den registrerade har motsatt sig behandlingen eftersom den är nödvändig för att utföra en offentlig tjänst eller är kopplad till utövandet av offentliga befogenheter som den registeransvarige har tilldelats eller för att tillvarata ett berättigat intresse hos den registeransvarige eller tredje part, i avvaktan på kontroll av det eventuella företrädet för den registeransvariges berättigade skäl framför den registrerades. 

  • Rätten till dataportabilitet, dvs. rätten att få de personuppgifter som rör dem och som lämnats till den personuppgiftsansvariga i en strukturerad form, för gemensamt bruk och som kan läsas med en automatisk anordning, och som har rätten att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder av den personuppgiftsansvariga till vilken de har lämnat uppgifterna, samt rätten att få direkt överföring av personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan, om detta är tekniskt genomförbart, om behandlingen grundas på avtal eller på ett kontrakt och behandlingen utförs med automatiserade medel. Den här rätten påverkar inte rätten att få uppgifter raderade.

 

Observera särskilt  rätten till invändningar, dvs. den registrerades rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till den registrerades särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter som krävs för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller i samband med myndighetsutövning som utförs av den registeransvarige eller för att främja den registeransvariges eller en tredje parts berättigade intressen. Om personuppgifter behandlas för direkta marknadsföringsändamål har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dem som sker för dessa ändamål, inklusive profilering i den mån detta är kopplat till sådan direktmarknadsföring.

 

Den registrerade informeras sedan om att om de anser att behandlingen av deras personuppgifter bryter mot bestämmelserna i GDPR, har de rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (art. 77 i förordningen) eller för att vidta lämpliga rättsliga åtgärder (art. 79 i förordningen).

 


6/3/2024 7:06:58 AM
Var den första som får reda på nyheter inom din industri!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om BKT-universumet, inklusive exklusiva nyheter, trendiga produkter och BKT-historier.
Hitta ditt däck