I enlighet med gällande lagstiftning (art. 13 Allmän uppgiftsskyddsförordning, nedan kallad ”GDPR”), får användare som går in på webbplatsen www.bkt-tires.com (nedan kallad ”webbplatsen”) information om deras behandling av personuppgifter.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH HUR KAN JAG KOMMA I KONTAKT?

Uppgiftskontrollanten är Balkrishna Industries Limited, BKT HOUSE, C/15, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, Indien. Företaget kan kontaktas på följande e-postadress asia@bkt-tires.com. 

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS?

De behandlade uppgifterna är surfuppgifter och uppgifter som spontant tillhandahålls av användaren.

Surfuppgifter

Informationssystem och mjukvaruprocedurer som används för att driva denna webbplats samlar under normal funktion in vissa personliga uppgifter. Överföring av sådan information är implicit i användningen av internetkommunikationsprotokoll.

Dessa uppgifter samlas inte in i syfte att koppla dem till identifierade registrerade personer, men kan på grund av sin natur, genom kopplingar och behandling med data som hålls av tredje parter, möjliggöra identifiering av användare. Denna uppgiftsklass inbegriper IP-adresser eller domännamn på datorer som används av användare som ansluter till webbplatsen, Uniform Resource Identifiers CURI) som identifierar webbadresser för de begärda resurserna, tid för begäran, metoden som används för att vidarebefordra begäran till servern, fildimensionen som har erhållits som svar, den numeriska koden som indikerar serverns svarstatus (positivt utfall, fel etc.) och andra parametrar kopplade till användarens operativsystem och IT-miljö. 

Uppgifter direkt tillhandahållna av användaren

Denna uppgiftsklass inkluderar personuppgifter som tillhandahållits av användaren på valfri basis (t.ex. när man ber om information via e-postadresser som finns på webbplatsen, eller när man registrerar sig för att få tillgång till reserverade områden och för att använda specifika tjänster).

VILKA ÄR DE RÄTTSLIGA GRUNDERNA OCH SYFTET MED UPPGIFTSBEHANDLINGEN? 

Surfuppgifter: syfte och rättsliga grunder

Surfuppgifter används för att få statistikinformation om webbplatsens användning, av säkerhetsskäl och för att kontrollera korrekt funktion. Dessa uppgifter kan användas för att fastställa ansvaret om cyberbrott skadar webbplatsen. 

De rättsliga grunderna för behandlingen av sådana uppgifter är det lagliga intresset och, om myndigheter begär det, en rättslig skyldighet. 

När det gäller användningen av cookies eller pixlar, se cookie-policyn, som kan nås från webbsidans sidfot.

Uppgifter direkt tillhandahållna av användaren: syfte och rättsliga grunder 

Personuppgifter som tillhandahålls av användaren på valfri basis används endast för att gå vidare med möjliga förfrågningar och för att få förmåner från prenumerationstjänster.

Den rättsliga grunden för sådan uppgiftsbehandling är följaktligen genomförandet av åtgärder innan avtalet ingås och skyldigheter som följer av avtalet.

Om det är nödvändigt kan uppgifterna också användas av Personuppgiftsansvarig av juridiska skäl, för att fortsätta med defensiva handlingar eller för att verkställa eller försvara en rättighet genom rättsliga åtgärder. 

HUR HANTERAS UPPGIFTERNA?

De insamlade uppgifterna behandlas med hjälp av IT-verktyg. Lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra uppgiftsförlust, olaglig eller felaktig användning och obehörig åtkomst. 

För webbtjänsterelaterad uppgiftsbehandling används servrar som ligger inom europeiskt territorium. Uppgifter som skickas direkt av användaren lagras under den tid som är strikt nödvändig för att gå vidare med förfrågningar och avbryts sedan, med undantag för defensiva behov (vilket kan kräva längre lagringstid).

När det gäller uppgifter som erhållits via Google Analytics och andra tjänster som använder cookies eller liknande verktyg, se vad som anges i cookie-policyn.

VAD HÄNDER OM UPPGIFTER INTE TILLHANDAHÅLLS? 

Utöver de surfuppgifter som är nödvändiga för att gå vidare med IT- och telematikprotokoll, tillhandahålls information från användare med hjälp av flera tillgängliga metoder på frivillig och valfri basis. 

Brist på tillhandahållande av sådana uppgifter kan leda till att det är omöjligt att gå vidare med förfrågningar som har vidarebefordrats eller som användaren kommer att vidarebefordra. 

VEM KAN FÅ KÄNNEDOM OM UPPGIFTERNA?

Uppgifterna behandlas av auktoriserade personuppgiftsansvariga anställda. 

Dessutom behandlas uppgifterna även av koncernföretaget, BKT Europe Srl, för aktiviteter som utförs i relation till webbplatshanteringen som uppgiftsprocessor på uppdrag av personuppgiftsansvarig.

Om meddelanden skickas till gruppföretag via de e-postadresser som anges på sidan ”Kontakta oss”, kan uppgifterna vara kända av upphandlade företag.

Uppgifterna kan också vara kända av de behöriga myndigheterna vid specifika förfrågningar som den registeransvarige är skyldig att svara på enligt lag, av rådgivare eller företag som tillhandahåller IT-leveranser och assistans för aktiviteter som utförs på uppdrag av den registeransvarige, och av råd för hantering av tvister och juridisk assistans i händelse av eventuella tvister, som kan göra det nödvändigt att dessa involveras. 

Det är underförstått att några av de angivna ämnena fungerar som uppgiftsprocessorer och att kommunikationen till de som fungerar som autonoma registeransvariga görs på grund av lagliga skyldigheter eller nödvändigheten av att fortsätta med skyldigheter som härrör från avtalsförhållandet eller uppgiftskontrollantens lagliga intresse, bestående av att bevara säkerheten för IT-system genom underhållsoperationer utförd av kompetent personal och genom att utföra defensiva åtgärder med hjälp av juridiska råd. 

Den registrerade personen kan be personuppgiftsansvarig om en lista över externa personer som utför aktivitet som uppgiftsprocessorer.

Kommunikation är därför begränsad till sådana uppgiftsklasser, vars överföring är nödvändig för att utföra aktiviteter och uppnå syften.

VILKA ÄR DEN REGISTRERADE PERSONENS RÄTTIGHETER?

Enligt lag har den registrerade personen rätt att be personuppgiftsansvarig att få tillgång till sina personuppgifter, korrigera eller annullera dessa, eller begränsa behandlingen av sina uppgifter, eller att motsätta sig behandlingen av dessa. Dessutom har han/hon rätt till uppgiftsöverförbarhet.

Den registrerade personen kan utöva sina rättigheter när som helst utan att några formulär skickas till personuppgiftsansvarig genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@bkt-tires.com 

Nedan anges i detalj de rättigheter som ingår i den nuvarande lagstiftningen som gäller för skydd av personuppgifter.

Åtkomst, dvs. rätten att erhålla en bekräftelse från personuppgiftsansvarig om någon av hans/hennes personuppgifter för närvarande behandlas, och i bekräftande fall att få tillgång till personuppgifterna och följande information: a) syftet med behandlingen; b) de berörda personuppgiftsklasserna; c) mottagare eller mottagarklasser till vilka personuppgifter har kommunicerats eller kommer att kommuniceras, särskilt om de riktas till mottagare i tredje land eller internationella organisationer; d) om möjligt, den förväntade perioden för lagring av personuppgifter, eller om det är omöjligt, de kriterier som används för att fastställa en sådan period; e) förekomsten av den registrerades rätt att be personuppgiftsansvarig att korrigera eller ta bort personuppgifter eller begränsa behandlingen av hans/hennes personuppgifter, eller att motsätta sig deras behandling; f) rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet; g) om uppgifterna inte har samlats in från den registrerade, att få all tillgänglig information om deras ursprung; h) förekomsten av en automatiserad beslutsprocess, inklusive profilering och, åtminstone i sådana fall, viktig information om den logik som används liksom betydelsen och konsekvenserna för den registrerade av sådan behandling. Om personuppgifter överförs till tredje land eller en internationell organisation har den registrerade rätt att få information om huruvida det finns tillräckliga befintliga garantier för överföringen. 

Rättigheter till ändring, dvs. rätten att från personuppgiftsansvarig få rättelse av felaktiga personuppgifter utan omotiverat dröjsmål. Med hänsyn till syftet med behandlingen har den registrerade rätt att få ofullständiga uppgifter kompletterade, även med hjälp av en extra anteckning. 

Annulleringsrätt, dvs. rätten att erhålla annullering av hans/hennes personuppgifter från personuppgiftsansvarig utan omotiverat dröjsmål, om: a) personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket de har samlats in eller behandlats; b) den registrerade återkallar sitt samtycke till uppgiftsbehandling och om det inte finns någon annan rättslig grund för uppgiftsbehandling; c) den registrerade motsätter sig utförd behandling, eftersom det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller kopplad till utövandet av offentliga befogenheter är personuppgiftsansvarig försedd med, eller för att sträva efter ett lagligt intresse och det finns inget rådande intresse för att fortsätta med behandlingen, eller motsätter sig uppgiftsbehandling för direkt marknadsföring; d) personuppgifterna har behandlats på olagligt vis; e) personuppgifterna ska tas bort för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt EU eller medlemsstatens lagstiftning som den personuppgiftsansvarige tillhör; f) personuppgifterna har samlats in med koppling till företagets tjänster för information om minderåriga personer. Begäran om annullering kan dock inte accepteras om uppgiftsbehandling är nödvändig: a) för att utöva rätten till yttrandefrihet och information; b) för att uppfylla en juridisk skyldighet som kräver uppgiftsbehandling enligt EU eller lagstiftningen i medlemsstaten som den registeransvarige tillhör, eller för att utföra en uppgift som utförs av allmänt intresse eller utöva offentliga befogenheter som personuppgiftsansvarig har fått; c) av skäl av allmänt intresse för sjukvården; d) i syfte att arkivera baserat på allmänt intresse, vetenskaplig eller historisk forskning eller för statistiska ändamål, i den utsträckning annulleringen skulle utgöra en risk eller på allvar äventyra syftet med målen för sådan behandling; eller e) för att fastställa, utöva eller försvara en rättighet i rättsliga förfaranden. 

Begränsningsrätt, dvs. rätten att erhålla att uppgifter behandlas, förutom för lagring, med den registrerades samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara en rättighet i rättsliga förfaranden, eller i syfte att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, eller skäl av allmänt intresse som är relevanta för EU eller en medlemsstat, om: a) den registrerade hävdar att personuppgifterna är felaktiga, under den period som krävs för personuppgiftsansvarig för att verifiera riktigheten av sådana personuppgifter; b) uppgiftsbehandling är olaglig och den registrerade motsätter sig annulleringen av personuppgifter och i stället begär begränsningen av användningen; c) personuppgifterna är nödvändiga för den registrerade för att fastställa, utöva eller försvara en rättighet i rättsliga förfaranden, även om personuppgiftsansvarig inte längre behöver uppgifter för bearbetning; d) den registrerade har motsatt sig utförd uppgiftsbehandling, eftersom det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är kopplad till utövandet av offentliga befogenheter som den registeransvarige har tillgång till, eller för att följa ett lagligt intresse av personuppgiftsansvarig eller tredje part, väntar på verifieringen avseende den eventuella förekomsten av lagliga skäl av personuppgiftsansvarig jämfört med den registrerades. 


Överföringsrätt, dvs. rätten att ta emot i ett gemensamt, strukturerat format, som är läsbart av en automatiserad enhet, alla hans/hennes personuppgifter som ska levereras av personuppgiftsansvarig, och rätten att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan något hinder av en personuppgiftsansvarig mot den andra, om det är tekniskt möjligt, om behandlingen är baserad på samtycke eller ett avtal och bearbetningen utförs med hjälp av automatiserade enheter. Rätten är tillämplig utan att det påverkar annulleringsrätten.

Opponeringsrätt, dvs. den registrerades rätt att när som helst motsätta sig, av personliga skäl, behandling som har genomförts av hans/hennes personuppgifter, eftersom det hade varit nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller är kopplad till utövandet av offentliga befogenheter har personuppgiftsansvarig tillgång till eller för att fullgöra ett lagligt intresse av personuppgiftsansvarige eller tredje part. Om personuppgifter har behandlats för direkt marknadsföring har den registrerade rätt att när som helst motsätta sig den användning av personuppgifterna som har utförts i ett sådant syfte, inklusive profilering i den utsträckning det är kopplat till sådan direkt marknadsföring. 

Den registrerade informeras härmed om att i det här fallet bör han/hon överväga att om hans/hennes personuppgifter har hanterats i strid med bestämmelserna i GDPR, har han/hon rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet enligt artikel. 77 i förordningen eller för att vidta lämpliga rättsliga åtgärder (art. 79 i förordningen).

YTTERLIGARE INFORMATION

När det gäller cookies och liknande verktyg som används på webbplatsen, se cookie-policy.

 


4/2/2020 12:45:29 PM
Var den första som får reda på nyheter inom din industri!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om BKT-universumet, inklusive exklusiva nyheter, trendiga produkter och BKT-historier.
Hitta ditt däck