Hållbarhet inom jordbruket: Hur fungerar det?
Sustainability

Hållbarhet inom jordbruket: Hur fungerar det?

Lästid (minuter):2

Vad menas med hållbart jordbruk? Och hur uppnås det? Den här bloggen förklarar de viktigaste aspekterna bakom hållbara jordbruksmetoder, som är avgörande för en blomstrande framtid när det gäller att försörja den ständigt växande befolkningen och samtidigt uppfylla nettonollmålen.

Hållbarhet är ett viktigt tema för många branscher och konsumenter under 2022. I takt med att  medvetenheten om den globala uppvärmningen och de bidragande faktorerna har ökat finns  det en pågående global push mot mer hållbara metoder. Jordbrukssektorn är inget undantag,  och många branschledare strävar efter att uppnå Net-Zero-målen till 2050 eller tidigare, till  exempel National Farmers Union i Storbritannien, som har satt upp målet ett decennium  tidigare - till 2040. Men hur ser hållbarhet inom jordbruket ut?  

 

Vad är hållbart jordbruk?  

 

Enkelt uttryckt är hållbart jordbruk produktion av växt- och djurprodukter som: 

  • är lönsam för producenterna,  
  • tillgodoser människans behov av mat och/eller textilier och  
  • inte har någon negativ inverkan på miljön.  

 

År 2022 innebär hållbart jordbruk också att man försöker minska antalet icke förnybara  energikällor som förbrukas, vilket minskar utsläppen och i slutändan arbetar mot Net-Zero år  2050.  

 

Hur kan detta uppnås?  

 

Det finns flera system och tekniker som utvecklas runt om i världen för att hjälpa till att driva  jordbrukssektorn framåt och förbättra hållbarhetsmetoderna. Sådana initiativ omfattar  investeringar i förnybara energikällor samt införande av robotik och AI-teknik för att förbättra  effektiviteten i förvaltningen av jordbruksmark och produktionsmetoder. I vårt senaste avsnitt  av BKT Network "Agriculture Technology and Smart Farming" (Jordbruksteknik och smart  jordbruk) utforskas det sistnämnda mer i detalj.  

Även om detta är en viktig global utveckling av jordbrukssektorns sätt att närma sig hållbarhet,  vilka ansträngningar kan mindre företag göra för att minska sin miljöpåverkan utan att minska  sin produktionsförmåga?  

 

Att ha rätt däck 

Rätt däck kan ha stor betydelse för att minska utsläppen inom jordbruket, men det är ofta  förbisett som en viktig faktor för en hållbar verksamhet. Genom att se till att däcken är  tillräckligt pumpade och har rätt tryck kan man stödja en korrekt maskinprestanda, förbättra  maskinens dragkraft i olika terränger och på så sätt minska maskinens utsläpp.  

Att köpa däck med en längre livscykel kan också bidra till att minska avfallet och förhindra  överproduktion av däck. 

 

Växlande grödor 

Växelbruk är en av de tidigaste formerna av hållbart jordbruk och har använts så tidigt som  6000 år före Kristus! Växelbruk innebär att man planterar olika grödor i slutet av en pågående  skörd för att bibehålla och förbättra jordens hälsa. Växelbruk bidrar till att skapa näringsämnen  i jorden samtidigt som man bekämpar skadedjur och ogräs. Majs absorberar till exempel  mycket kväve, så efter en majsskörd kan jordbrukarna plantera bönor för att återföra kväve till  jorden. Det centrala målet är att skapa balans.  

Vad händer när grödor inte roteras? Om samma grödor planteras i samma jord på  återkommande basis kan det ha en negativ inverkan på miljön. Detta beror på att samma  näringsämnen tas upp kontinuerligt - vilket gör att jorden blir urholkad och lockar till sig  insekter och sjukdomar som har acklimatiserat sig till en stabil miljö. Lantbrukarna kan då  använda sig av starka bekämpningsmedel och kemikalier för att kontrollera skadedjur och se till  att höga skördar fortfarande kan uppnås, och på så sätt skada den naturliga miljön. Plantering  av täckgrödor.  

 

Plantera täckgrödor 

Att plantera täckgrödor är en process där man planterar grödor som är bra för jordens hälsa,  djurlivet och ekosystemet när grödor för skörd vanligtvis inte skulle finnas där. De används  oftast under vinterperioden för att minska jorderosionen, öka markfuktigheten och behålla  näringsämnen.  

USDA förklarar att den bästa tiden att plantera täckgrödor är i slutet av sommaren för att  säkerställa att de är klara till vintern. De erbjuder också ingående vägledning om vilka grödor  som ska planteras - baserat på växternas egenskaper - för att bäst passa olika gårdars behov.  

 

Integrering av boskap 

Att integrera boskap med åkermark kan bidra till att främja balansen mellan jordbruk och  trädgårdsodling genom att skapa ett bättre förhållande mellan jordbrukssystemen. Historiskt  sett var integrering av boskap normen under många år. På senare år har många jordbrukare lärt  sig fördelarna med att integrera båda systemen igen. Denna praxis har visat sig förbättra  markhälsan och ogräsbekämpningen och öka produktiviteten på åkermark (fält för odling av  grödor).  

 

Ekologiskt jordbruk  

Ekologiskt jordbruk innebär att jordbrukare använder produkter som kommer från levande  materia eller naturliga element, snarare än konstgjorda källor, för att förbättra avkastningen  och bekämpa skadedjur. Även om många av de metoder som beskrivs ovan skulle falla under  paraplyet för ekologiskt jordbruk, till exempel täckgrödor och växtföljd, är ekologiskt jordbruk i  sig självt en specifik avsaknad av syntetiska produkter eller material i produktionen av grödor. 

Detta innebär bland annat att man undviker syntetiska bekämpningsmedel, som använder  kemikalier och kräver fossila bränslen för att framställas.  

 

Vädret och hållbart jordbruk  

 

Även om en del av ovanstående metoder kan verka enkla att genomföra finns det ett antal  faktorer som kan försvåra användningen av hållbara jordbruksmetoder. Ett av de främsta  hindren är vädret. Regnrika klimat (till exempel i Storbritannien) möjliggör ett mycket hållbart  jordbruk, med mycket naturligt regn och landskap bestående av gräsmarker och ängar. Enligt  UNESCO IHE och AHDB utgör regnvatten 90 procent av det vatten som behövs för att producera  rött kött och mejeriprodukter i Storbritannien. Terrängen i andra länder kan dock variera  avsevärt, vilket innebär att ytterligare metoder kan behövas för att säkerställa ett hållbart  jordbruk.  

Här på BKT är hållbarhet och miljöskydd en prioritet, och vi forskar och utvecklar ständigt nya  sätt att förbättra våra processer. Vi försöker förankra hållbarhet i hela vår försörjningskedja - från produktstart till slutprodukt - och strävar ständigt efter att öka produktens livscykel och  prestanda. För mer information om våra hållbarhetsinitiativ, eller för att utforska våra  däckserier, besök vår webbplats. Låt oss växa tillsammans.

 
Share
Var den första som får reda på nyheter inom din industri!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om BKT-universumet, inklusive exklusiva nyheter, trendiga produkter och BKT-historier.
Hitta ditt däck