NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA CANDIDAȚILOR PENTRUM

 

Prin această notificare, în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal (Art. 13 din Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare RGPD), BKT Europe Srl (denumită în continuare „Operatorul de date” sau „Societatea”) oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă („persoane vizate”) informații referitoare la prelucrarea datelor care le aparțin.

 

CINE ESTE OPERATORUL ȘI CUM ÎL PUTEȚI CONTACTA

Operatorul de date este Balkrishna Industries Limited, BKT HOUSE, C/15, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, India. Societatea poate fi contactată prin e-mail la asia@bkt-tires.com.

 

CE DATE SUNT PRELUCRATE

 

Datele care urmează să fie prelucrate sunt date de identificare și din CV furnizate de persoana vizată utilizând formularul de pe site-ul web și sistemul de încărcare a fișierelor pus la dispoziție. Colectarea va acoperi numai datele comune. Prin urmare, candidatul nu trebuie să indice date cu caracter personal sensibile, cum ar fi date adecvate pentru dezvăluirea originii rasiale și etnice, convingeri religioase, filosofice sau de altă natură, opinii politice, apartenența la partide, sindicate, asociații sau organizații de natură religioasă, filosofică, politică sau sindicală, precum și date cu caracter personal adecvate pentru dezvăluirea stării de sănătate și a vieții sexuale, care, dacă sunt furnizate, vor fi șterse imediat.

 

CARE SUNT SCOPURILE ȘI TEMEIURILE JURIDICE ALE PRELUCRĂRII?

Datele furnizate de persoana vizată sunt prelucrate numai în scopul evaluării candidaturii.

Mai exact, datele sunt utilizate pentru:

  • a examina formularul de candidatură al persoanei vizate;
  • a continua cu verificarea condițiilor de angajare și/sau începerea unei colaborări.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor colectate este executarea măsurilor precontractuale, pregătitoare pentru stabilirea unui loc de muncă sau a unui raport de muncă.

Dacă este necesar, datele pot fi utilizate și având în vedere interesul legitim al Operatorului de a întreprinde inițiative defensive sau de a pune în aplicare sau de a apăra un drept în instanță.

CINE POATE VEDEA DATELE?

Datele vor fi prelucrate de angajații Operatorului care sunt autorizați să le prelucreze.

Datele pot fi dezvăluite de companiile Grupului de care aparține Operatorul, având în vedere interesul legitim al Operatorului de a colabora cu alte companii ale Grupului în ceea ce privește pozițiile deschise și avantajele, pentru persoana vizată, ale contactelor care vizează evaluarea candidaturii propuse.

Datele pot fi văzute de autoritățile competente în cazul unor solicitări specifice pe care Operatorul este obligat prin lege să le respecte, de consultanți sau de societăți care oferă servicii de furnizare și asistență IT pentru activitățile întreprinse în numele Operatorului și de consultanți pentru gestionarea litigiilor și pentru asistență juridică în cazul oricăror litigii care necesită implicarea lor.

Rețineți că unii dintre subiecții indicați acționează în calitate de Operatori, iar alții în calitate de persoane împuternicite de Operatori și comunicarea către cei care operează în calitate de Operatori independenți se realizează în măsura prevăzută de obligațiile legale sau este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din relația precontractuală sau din interesul legitim al Operatorului de a menține securitatea sistemelor informatice prin activitate de întreținere derulată de personal competent și de a adopta inițiative defensive prin intermediul consultanților juridici.

Persoana vizată poate solicita Operatorului de date o listă detaliată a destinatarilor datelor, în măsura în care aceștia pot fi identificați în mod specific.

Comunicarea este, în orice caz, limitată la singurele categorii de date a căror transmitere este necesară pentru desfășurarea activităților și scopurilor urmărite.

 

CUM SUNT GESTIONATE DATELE?

Datele colectate sunt prelucrate cu instrumente informatice și pe suport de hârtie, cu respectarea obligațiilor de securitate prevăzute de legile în vigoare pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilegală sau incorectă și accesul neautorizat.

 

Perioada de stocare

 

Datele sunt păstrate de către Operatorul de date pentru perioada necesară îndeplinirii cerințelor de selecție și evaluare a candidaților și, în orice caz, nu mai mult de un an de la colectarea acestora, cu excepția cazului în care se stabilește un raport de angajare și/sau de muncă.

Nu se aduce atingere niciunei nevoi defensive pentru care datele pot fi păstrate și după termenele indicate.

 

Transferul datelor în străinătate

 

Serviciul de găzduire web nu implică transferul de date în afara UE, dar Operatorul de date va prelucra date în afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European în conformitate cu articolul 3 din RGPD.

Datele sunt transferate în Canada pe baza deciziei Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecție.

Datele sunt transferate în afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European pentru serviciul de e-mail în absența unor decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție din partea Comisiei Europene, dar transferul este însoțit de garanții adecvate; se utilizează clauze contractuale standard specifice, susținute de măsuri contractuale suplimentare.

 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ DATELE NU SUNT FURNIZATE?

Furnizarea datelor este opțională și rămâne la latitudinea candidatului care decide să-și depună CV-ul și candidatura. Nefurnizarea datelor va face imposibilă verificarea condițiilor de recrutare și/sau începerea unei relații de muncă și, prin urmare, eventuala stabilire a unei relații cu Operatorul de date.

CARE SUNT DREPTURILE PERSOANEI VIZATE?

 

Legea recunoaște dreptul persoanei vizate de a solicita Operatorului de prelucrare accesul la datele cu caracter personal și rectificarea sau anularea sau limitarea prelucrării cu privire la acestea sau de a se opune prelucrării acestora, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

 

Persoana vizată își poate exercita drepturile în orice moment, fără un proces formal, informând Operatorul de prelucrare.

 

Mai jos este prezentată o defalcare a drepturilor recunoscute de legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

  • Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține din partea Operatorului de prelucrare confirmarea faptului că datele sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a obține acces la datele cu caracter personal și la următoarele informații: a) scopurile prelucrării; b) categoriile de date cu caracter personal în cauză; c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi comunicate datele cu caracter personal, în special dacă sunt destinatari din alte țări sau organizații internaționale; d) atunci când este posibil, perioada de păstrare a datelor cu caracter personal avute în vedere sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; e) existența dreptului persoanei vizate de a solicita Operatorului să rectifice sau să anuleze datele cu caracter personal sau să limiteze prelucrarea datelor cu caracter personal sau să se opună prelucrării acestora; f) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere; g) în cazul în care datele nu sunt colectate de la persoana vizată, toate informațiile disponibile privind originea acestora; h) existența unui proces decizional automat, inclusiv crearea de profiluri și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative privind abordarea utilizată, precum și importanța și consecințele preconizate ale acestei prelucrări pentru persoana vizată. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o altă țară sau organizație internațională, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la existența unor garanții adecvate referitoare la transferul acestora.
  • Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține din partea Operatorului de prelucrare rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, fără întârzieri nejustificate. Având în vedere scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a integra date cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
  • Dreptul la anulare, respectiv dreptul de a obține din partea Operatorului de prelucrare anularea datelor cu caracter personal inexacte, fără întârzieri nejustificate, dacă: a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în ceea ce privește scopurile pentru care au fost colectate sau au fost prelucrate în alt mod; b) persoana vizată își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea și dacă nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; c) persoana vizată se opune prelucrării efectuate deoarece este necesară pentru îndeplinirea unui serviciu public sau în legătură cu exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit Operatorul sau pentru urmărirea unui interes legitim și nu există niciun motiv legitim care să prevaleze pentru a proceda la prelucrare sau se opune prelucrării în scopuri de marketing direct; d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; e) datele cu caracter personal trebuie anulate pentru a îndeplini o obligație legală prevăzută de legislația Uniunii Europene sau a statului membru căreia i se conformează Operatorul; f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii de informare a minorilor de către societate. Cu toate acestea, cererea de anulare nu poate fi acceptată dacă prelucrarea este necesară: a) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare; b) pentru a îndeplini o obligație legală care necesită prelucrarea prevăzută de legislația Uniunii Europene sau a statului membru căreia i se conformează Operatorul de date sau pentru a executa o sarcină întreprinsă în interes public sau în exercitarea puterilor publice cu care este investit Operatorul de date; c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice; d) în scopul arhivării în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în măsura în care anularea riscă să facă imposibilă sau să compromită grav realizarea obiectivelor unei astfel de prelucrări; sau e) pentru verificarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
  • Dreptul la limitare, respectiv dreptul ca datele să fie prelucrate, cu excepția conservării acestora, numai cu acordul persoanei vizate sau de a verifica, exercita sau apăra un drept în fața instanțelor sau de a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public relevant al Uniunii Europene sau al unui stat membru dacă: a) persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal, pentru perioada necesară pentru ca Operatorul de date să verifice exactitatea acestor date cu caracter personal; b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune anulării datelor cu caracter personal și solicită, în schimb, limitarea utilizării acestora; c) deși Operatorul nu mai are nevoie de ele în scopul prelucrării, datele cu caracter personal sunt necesare pentru verificarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; d) persoana vizată s-a opus prelucrării efectuate deoarece este necesară pentru a efectua un serviciu public sau în legătură cu exercitarea puterilor publice cu care este investit Operatorul sau pentru a urmări un interes legitim al Operatorului sau al terților, până la verificarea posibilei prevalențe a motivelor legitime ale Operatorului față de cele ale persoanei vizate. 

  • Dreptul la portabilitate, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate Operatorului într-o formă structurată, pentru utilizare partajată care poate fi citită de un dispozitiv automat și dreptul de a transmite aceste date altui Operator fără impedimente din partea Operatorului căruia i-au furnizat datele, precum și dreptul la transmiterea directă a datelor cu caracter personal de la un Operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, în cazul în care prelucrarea se bazează pe un acord sau pe un contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. Acest drept nu va afecta dreptul la anulare.

 

Rețineți cu precădere  dreptul de a obiecta, adică dreptul persoanei vizate de a obiecta oricând, din motive specifice situației respective, față de prelucrarea datelor cu caracter personal, după cum este necesar pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public sau în legătură cu exercitarea autorității publice cu care este investit Operatorul sau pentru promovarea intereselor legitime ale Operatorului de date sau ale unei terțe părți. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor sale cu caracter personal în aceste scopuri, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care aceasta este legată de activități de marketing direct.

 

Persoana vizată este apoi informată că, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile RGPD, are dreptul să depună o plângere la o autoritate de supraveghere (Art. 77 din regulament) sau să întreprindă acțiunile legale corespunzătoare (Art. 79 din regulament).


5/31/2024 3:16:08 PM
Fiți primul care află despre noutățile din industria dumneavoastră!
Abonează-te la buletinul nostru informativ pentru a fi la curent cu universul BKT, inclusiv știri exclusive, produse în trend și povești BKT.
Găsiți anvelopa potrivită