Privacy Contact Form Marketing

 

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

PAZARLAMA AMAÇLARIYLA VERİ İŞLEME

Form aracılığıyla kişisel verilerini sağlayan kullanıcılar, bu bilgilerin pazarlama amaçlarıyla kullanımına izin verip vermemeye karar verme imkanına sahiptir. Bu amaçla veri işleme, yetki verilmesi halinde BKT Europe Srl, işleme Sorumlusu tarafından, bundan sonra düzenlenecek şartlara göre gerçekleştirilir.

 

SORUMLU KİMDİR VE SORUMLUYLA NASIL İLETİŞİME GEÇİLİR

Pazarlama amaçlarıyla veri işlemenin Sorumlusu, geçici yasal temsilcisinin şahsında Viale Bianca Maria 25, 20122 Milan adresindeki kayıtlı ofisi ve Viale della Repubblica 133, 20831 Seregno (Monza ve Brianza bölgeleri) adreslerindeki ofisleriyle VAT no. 05404270968 olan BKT Europe Srl'dir. Şirket ile europe@bkt-tires.com e-posta adresi yoluyla iletişime geçilebilir.

 

HANGİ VERİLER İŞLENİR

 

İşlenen veriler, özel formu derlerken kullanıcı tarafından sağlanan tanımlama ve iletişim verileridir.

Sorumlu tarafından e-posta göndermek için kullanılan platform, izleme sistemleri aracılığıyla, bir mesajın açılması, e-postada bulunan hipermetin bağlantılara yapılan tıklamalar, hangi IP adresinden veya hangi tür tarayıcıdan e-postanın açıldığı ve diğer benzer ayrıntılar gibi bilgilerin tespit edilmesini sağlar.

İŞLEMENİN AMAÇLARI VE HUKUKİ DAYANAKLARI

 

Özel form aracılığıyla kullanıcı tarafından sağlanan kişisel veriler pazarlama amacıyla kullanılır (yani reklam veya doğrudan satış materyali göndermek veya pazar araştırması gerçekleştirmek veya Sorumlu tarafından bir operatörle telefon iletişimi gibi geleneksel yolların yanı sıra e-posta, SMS gibi otomatik yollar ve diğer türden mesajlar yoluyla, aynı zamanda belirtilen durumda kullanıcının hesabının değindiği sosyal ağlar üzerinden doğrudan mesaj aracılığıyla sunulan iş ve hizmetlerin ticari iletişimi için).

Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, istenildiği zaman geri çekilebilen anlaşmadır.

Pazarlama amaçlarıyla, Yasal Kararname 196/2003 (Gizlilik Kodu) 130. madde, 1 ve 2. paragraflara dayanarak verilen her türden rıza, promosyona yönelik ve ticari iletişimlerin ve materyallerin, yalnızca otomatik iletişim yollarıyla değil, aynı zamanda posta teslimatları veya operatör aramaları gibi geleneksel yollarla da alınmasını ifade eder.

E-postaların idaresi için kullanılan platformun izleme sistemi aracılığıyla alınan veriler, veri sahibinin tercihleri ve alışkanlıklarını değerlendirmek (profil çıkarma) için ve bu verilere dayanarak, promosyon iletişimlerinin ve bildirimlerinin gönderimini planlamak için otomatik olarak işlenebilir.

Bu türden işlemenin yasal dayanağı, istenildiği zaman geri çekilebilen anlaşmadır.

Gerekirse veriler, kullanılan BT sistemlerinin güvenliğinin ve doğru çalışmasının doğrulanmasını ve savunmaya yönelik inisiyatifleri içeren Sorumlu'nun meşru menfaati durumunda da kullanılabilir.

 

VERİLER NASIL YÖNETİLİR

Toplanan veriler BT araçlarıyla ve yalnızca arta kalan kısmı baskı tabanlı yöntemlerle işlenir. Verilerin kaybını, yasa dışı veya hatalı kullanımı ve yetkisiz erişimi önlemek için yeterli güvenlik tedbirleri alınır.

Sorumlu, verilerin dışarıya aktarımını gerektiren üçüncü taraf tedarikçiler tarafından sunulan bazı hizmetleri kullanabilir. Bu aktarım, AB Yönetmeliği 2016/679'un koşullarıyla uyumlu olarak ve özellikle standart sözleşme maddelerine dayanarak gerçekleştirilir.

Veriler, kullanıcı tarafından kullanımına karşı çıkan bir talep gelene kadar ve her durumda işleme için rızanın sağlandığı tarihten itibaren iki yıldan fazla olmayan bir süreyle saklanır. Profil çıkarma için kullanılan veriler bir yıl saklanır.

Bu, verilerin belirtilen son tarihlerin ötesinde de saklanabileceği savunmaya yönelik ihtiyaçlara halel getirilmeden gerçekleştirilir.

 

VERİLER SAĞLANMAZSA NE OLUR

Verilerin aktarımı isteğe bağlıdır. Bu olmadan, açıklanan pazarlama ve profil çıkarma amaçlarıyla verilerin kullanımı mümkün olmaz. Kullanıcının, verilerin pazarlama ve profil çıkarma amaçlarıyla işlenmesine yetki vermeksizin, verileri yalnızca talebi form aracılığıyla gönderme amaçlarıyla aktarmaya karar verebileceği belirtilmiştir.

VERİLERİ KİM GÖREBİLİR

Veriler, işlemesi için yetki verilen Sorumlu'nun çalışanları tarafından işlenecektir.

Veriler, BT tedarik hizmetleri sunan şirketler ve anlaşmazlıkları yönetmek ve dahil olmalarını gerekli kılan anlaşmazlıklar olması halinde yasal destek için danışmanlar tarafından görülebilir.

Belirtilen bazı veri sahiplerinin sorumlular ve diğerlerinin veri işlemcileri olarak hareket ettiği ve yasal yükümlülüklerle tayin edildiğinden ya da sözleşme öncesi ilişkisinden veya Sorumlunun, BT sistemlerinin güvenliğinin korunması ve hukuki danışmanlar aracılığıyla savunma inisiyatiflerinin alınmasına dair hukuki menfaatinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olduğundan dolayı bağımsız sorumlular olarak çalışanlarla iletişim kurulduğu belirtilmektedir.

Verilerin iletişiminin gerçekleştirilebileceği kişilerin ayrıntılı listesi, Sorumlu ile irtibata geçilerek talep edilebilir.

Her durumda kişisel verilerin iletişiminin, yalnızca faaliyetlerin yerine getirilmesi ve amaçlara ulaşılması için aktarımları gerekli olan veri kategorileriyle sınırlandırıldığı belirtilir.

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI NEDİR?

 

Yasa, veri sahibinin Veri Sorumlusundan kişisel verilerine erişme, bunları düzeltme veya silme ya da kendileriyle ilgili işleme faaliyetlerini sınırlama veya buna itiraz etme hakkını ve ayrıca veri taşınabilirliği hakkını tanır.

 

Özellikle, pazarlama amaçlarıyla yapılan veri işleme faaliyetlerine itirazda bulunma olanağının bulunduğu belirtilmiştir.

 

Veri sahibi, resmi bir süreç olmaksızın Veri Sorumlusunu bilgilendirerek dilediği zaman haklarını icra edebilir.

 

Kişisel verilerin korunması hakkında yürürlükteki yasayla tanınan haklar aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

  • Erişim hakkı, yani veri sahibiyle ilişkili kişisel verilen işlenmesinin gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında Veri Sorumlusundan teyit alma ve işlenmesi halinde kişisel verilere ve aşağıdaki bilgilere erişim sağlama hakkı: a)  işlenme amaçları; b)  söz konusu kişisel verilerin kategorileri; c)  özellikle alıcıların diğer ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar olması durumunda kişisel verilerin iletildiği veya iletileceği alıcılar veya alıcı kategorileri; d)  mümkünse kişisel verilerin öngörülen alıkoyma süresi, bu mümkün değilse bu süreyi belirlemede kullanılan kriterler; e)  veri sahibinin Veri Sorumlusundan kişisel verilerini düzeltme veya silme ya da kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini sınırlama veya işlenmesine itiraz etme hakkının varlığı; f)  bir denetleyici kuruma şikâyette bulunma hakkı; g)  verilerin veri sahibinden alınmamış olması durumunda, kaynağı hakkında tüm mevcut bilgiler; h)  profil oluşturma gibi otomatik karar verme süreçlerinin olup olmadığı ve en azından bu durumlarda kullanılan yaklaşım hakkında anlamlı bilgilerin yanı sıra bu veri işlemenin veri sahibi açısından öngörülen önemi ve sonuçları. Kişisel verilerin başka bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılması halinde, veri sahibi bu aktarımla ilişkili yeterli güvencenin varlığı konusunda bilgilendirilme hakkına sahiptir.
  • Düzeltme hakkı, yani kesin olmayan kendileriyle ilgili kişisel verilerin herhangi bir gerekçesiz gecikme olmaksızın düzeltilmesini Veri Sorumlusundan talep etme hakkı. İşleme amaçları dikkate alınarak, veri sahibi ek beyan da sağlayarak eksik kişisel verileri ilave etme hakkına sahiptir.
  • Silme hakkı, yani kendileriyle ilgili kişisel verilerin gerekçesiz gecikme olmaksızın silinmesini aşağıdaki koşullarda Veri Sorumlusundan talep etme hakkı: a)  kişisel verilerin toplanma veya işlenme amaçları doğrultusunda artık gerekli olmaması; b) veri sahibinin işlemenin dayandığı anlaşmayı azletmesi ve verilerin işlenmesi için başka bir yasal zemin bulunmaması; c)  veri sahibinin, kamu hizmetinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu veya Sorumluya verilen resmi yetkilerin kullanımıyla bağlantılı olduğu veya meşru menfaati gözetmek için üstlendiği ve işleme faaliyetine devam etmek için geçerli bir meşru gerekçe bulunmaması hallerinde işleme faaliyetine itirazda bulunması ya da doğrudan pazarlama amaçlarıyla işleme faaliyetine itirazda bulunması; d)  kişisel verilerin yasa dışı şekilde işlenmiş olması; e)  Avrupa Birliği veya Veri Sorumlusunun tabi olduğu Üye Ülke kanunlarının öngördüğü bir yasal yükümlülüğe uyması için kişisel verilerin silinmesinin gerekmesi; f)  şirketin reşit olmayan kişilere bilgiler için sunduğu hizmetlerle ilişkili olarak kişisel verilerinin toplanmış olması. Bununla birlikte, aşağıdakiler için işleme faaliyeti gerekliyse silme talebi kabul edilemez: a)  ifade ve bilgi edinme özgürlüğü hakkının kullanılması; b)  Avrupa Birliği veya Veri Sorumlusunun tabi olduğu Üye Ülke yasaları tarafından öngörüldüğü şekilde verilerin işlenmesini gerektiren bir yasal yükümlülüğe uyulması veya kamu yararına üstlenilen bir görevin yerine getirilmesi ya da Veri Sorumlusuna verilen resmi yetkilerin kullanımı; c) kamu sağlığı alanında kamu menfaati nedenleriyle; d)  silme faaliyetinin ilgili işlemenin hedeflerinin yerine getirilmesini imkânsız hale getirme veya buna ciddi zarar verme riskinin olduğu durumlarda; arşivleme amaçlarıyla kamu menfaati, bilimsel veya tarihi araştırmalar ya istatistiksel amaçlar doğrultusunda; e)  mahkemelerde hakların doğrulanması, uygulanması ve savunulması amacıyla.
  • Sınırlama hakkı, yani verilerin alıkoyulmasının dışında yalnızca veri sahibinin rızasıyla ya da mahkemelerde hakların doğrulanması, uygulanması ve savunulması amacıyla ya da başka bir kişinin veya kurumun haklarını savunmak için ya da Avrupa Birliği veya bir Üye ülkenin önemli kamu menfaati nedenleriyle işlenmesi için aşağıdaki koşullarda edinilen hak: a)  veri sahibinin kişisel verilerin doğruluğuna karşı çıkması durumunda Veri Sorumlusunun bu kişisel verilerin kesinliğini teyit etmesi için gerekli bir süre boyunca; b)  verilerin işlenmesinin yasa dışı olması ve veri sahibinin kişisel verilerin silinmesine itiraz etmesi ve bunun yerine verilerin kullanımının sınırlanmasını talep etmesi; c)  Veri Sorumlusunun artık işleme amaçlarıyla verilere ihtiyacı olmamasına rağmen mahkemelerde hakların doğrulanması, uygulanması ve savunulması amacıyla kişisel verilerin gerekli olması; d)  veri sahibinin, işleme faaliyetinin kamu hizmetinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu veya Sorumluya verilen resmi yetkilerin kullanımıyla bağlantılı olduğu veya Veri Sorumlusunun ya da üçüncü tarafların meşru menfaatlerinin gözetilmesi için üstlenilen işleme faaliyetine itiraz etmesi halinde Veri Sorumlusunun meşru nedenlerinin veri sahibinin nedenlerinden daha ağır bastığı doğrulanması beklendiği durumda. 

  • Taşınabilirlik hakkı, yani teknik olarak makul olması halinde işleme faaliyeti bir anlaşma veya sözleşmeye dayanıyorsa ve işleme otomatik yollarla gerçekleştiriliyorsa Sorumlu'ya yapılandırılmış bir biçimde sağlanan otomatik bir cihaz aracılığıyla okunabilen kendileriyle ilgili kişisel verileri paylaşımlı kullanım için alma hakkı ve verileri sağladıkları Sorumlu tarafından mani olunmaksızın bu verileri başka bir sorumluya aktarma hakkının yanı sıra bir sorumludan diğerine kişisel verilerin doğrudan aktarımının sağlanması hakkı. Bu hak, silme hakkını etkilemez.
  • İtiraz hakkı, yani veri sahibinin kendi özel durumlarıyla bağlantılı gerekçeler için, kamu hizmetinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu veya Sorumluya verilen resmi yetkilerin kullanımıyla bağlantılı olduğu veya Veri Sorumlusunun ya da üçüncü tarafların meşru menfaatlerinin gözetilmesi için üstlenilen kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine dilediği zaman itiraz etme hakkıdır. Kişisel verilerin doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlenmesi halinde veri sahibi, doğrudan pazarlama ile bağlantılı olduğu ölçüde profil çıkarma dahil bu amaçlarla üstlenilen kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine dilediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir.

 

Kişisel verilerinin işlenmesinin GDPR koşullarını ihlal edecek şekilde gerçekleştiğine inanması halinde, veri sahibinin Denetleyici Kuruma şikayette bulunma hakkına, Yönetmeliğin 77. maddesinde öngörüldüğü şekilde sahip olduğu veya kanuni tazminat talep etme hakkına (Yönetmeliğin 79. maddesi) sahip olduğu belirtilmektedir.

 

 

 


5/28/2021 11:12:58 AM
Sektörünüzdeki haberleri ilk siz öğrenin!
Özel haberler, trend ürünler ve BKT hikayeleri de dahil olmak üzere BKT Evreni ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.
Lastiğinizi bulun